Data Warehouse

                                                  

Data จากหลายๆ แหล่งที่มาสามารถเข้าถึงทุกคน เราให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลนั้นในวิธีที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ